Zwiazek Gmin Karkonoskich

POIiŚ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
15 marca 2018 roku Związek Gmin Karkonoskich podpisał umowę o dofinansowanie  projektu „Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów” nr POIS.02.02.00-00-0027/16  w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Instytucją Wdrażającą  Projektu jest  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w Warszawie

 
Planowana całkowita wartość projektu                   18 378 711,47 PLN
Max kwota wydatków kwalifikowalnych                 11 963 233,47 PLN
Kwota dofinansowania                                              10 168 748,45 PLN


Projekt realizowany jest z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  środków własnych.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 09-10-2015roku, zakończenie przewiduje się na 31-12-2019rok.

Cele przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcie jest rozwój, modernizacja i doposażenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, co umożliwi zwiększenie efektywności istniejącego zakładu.
W wyniku realizacji projektu dojdzie m.in. do zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania oraz minimalizacji oddziaływania na środowisko prowadzonych w zakładzie KCGO procesów przetwarzania odpadów.
Realizacja  projektu wpłynie na zmianę struktury składowania odpadów. Wdrożenie projektu wpłynie na doczyszczanie i zwiększony odzysk surowców.

Elementem niewymiernym, nieprzeliczalnym , realizowanego projektu jest ochrona środowiska. Zabudowanie obszaru odbioru odpadów ( zasobni) , wyposażenie hali w systemy odpylające jak i pełna filtracja powietrza emitowanego powietrza przez systemy biofiltrów ograniczy emisję odorów na zewnątrz. Są to działania wyprzedzające , zabezpieczające funkcjonowanie zakładu zgodnie z planowanymi dyrektywami unijnymi w tym BAT-u.
Projekt prowadzi do modernizacji Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami obsługującego teren zamieszkany przez ok 156 tys. mieszkańców. Centrum rozbudowane będzie o nowe elementy, które wraz z projektami komplementarnymi realizowanymi na jego terenie przez inne podmioty pozwolą na kompleksowe zagospodarowanie odpadów z terenu gmin obsługiwanych przez KCGO. Nastąpi rozbudowa instalacji służącej unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
1.    Budowa hali technologicznej zasobni i wysegregowanych odpadów w ramach przebudowy
       i modernizacji istniejącej zasobni odpadów zmieszanych instalacji
       mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) w   
       Karkonoski Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy (KCGO).
2.    Adaptacji boksów magazynu zewnętrznego do kompostowania na terenie
       Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Zadanie obejmuje adaptację boksów
       magazynowych na reaktory biologicznego przetwarzania (kompostowania i biosuszenia) 
       odpadów ulegających biodegradacji wraz z niezbędnymi instalacjami, w tym instalacji   
       odprowadzania i oczyszczania powietrza procesowego w biofiltrze.
3.    Zakup sprzętu do selektywnej zbiórki odpadów:
4.    Zakup płyt modułowych oraz pojemników do segregacji odpadów:
5.    Modernizacja istniejącej linii technologicznej

Realizowane będą działania z zakresu informacji i promocji projektu, w tym zadanie związane z  ścieżką edukacyjną.
Ścieżka pokazywać będzie:
1.    wszystkie etapy/ krok po kroku/ procesu technologicznego zachodzące w KCGO czyli
       od momentu wjazdu na jego teren odpadów komunalnych zmieszanych;
2.    proces selektywnego zebrania odpadów w gniazdach i pszokach ;
3.    cel i zasady działania PSZOK ;
4.    postępowanie z odpadami niebezpiecznymi;
5.    działania edukacyjne prowadzone przez Związek Gmin Karkonoskich i Karkonoskie
       Centrum Gospodarki Odpadami z akcentem jak ważny jest to element
       całego procesu gospodarki odpadami;
6.    zadania dla samorządów wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
       w gminie, w tym wskaźniki poziomów odzysku jakie gminy muszą osiągnąć w 2020 roku;
7.    wykaz podstawowych dokumentów prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami.

Uczestnik działania edukacyjnego będzie mógł zobaczyć na planszach cały teren zakładu ze wszystkimi jego elementami zagospodarowania w tym:
•    punkt przyjęcia odpadów;
•    halę technologiczną wraz z wykazem znajdujących się w niej maszyn
      i urządzeń i określeniem ich przeznaczenia;
•    zrekultywowane kwatery ;
•    proces kompostowania frakcji biologicznej i co się z nią dzieje po jego zakończeniu;
•    sposób przygotowania segregowanych odpadów do ich dalszego wykorzystania;
•    sposób przekazywania odpadów  posegregowanych do dalszego przetwarzania;
•    punkty przekazywania do zagospodarowania odpadów  niebezpiecznych;
•    linia do segregacji odpadów ;
•    wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w całym procesie postępowania
      z odpadami na terenie zakładu;
•    wykaz najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarce odpadami na świecie;
•    graficzne przedstawienie ilości produkowanych na świecie i Polsce odpadów;
•    wykaz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieprawidłowej gospodarki odpadami ;
•    jakie zagrożenia dla środowiska występują aktualnie na świecie.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacje dodatkowe:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery

W dniu 17 października 2018r. zawarto umowę IP-272-34/2018, po dokonaniu wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym,  na „Zakup sprzętu i pojemników do segregacji odpadów do obsługi KCGO - kontenery” Zamówienie będzie realizować wykonawca  :  P.P.H.U. „BOŚ-MET” Dorota Boś i Jarosław Boś, ul. Borzechowska 17, 83-210 Zblewo.