Zwiazek Gmin KarkonoskichZadania Związku przyjęte w Statucie, to:


 1. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:
 • ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,
 • ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory przyrodnicze.
 1. Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.
 2. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.
 3. Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej.
 4. Wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne w tym przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.
 5. Podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin.
 6. Prowadzenia działalności o charakterze oświatowo - wychowawczym, sportowej, kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo – wychowawcze.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej.
 8. Wykonywanie zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem.

Najważniejsze przedsięwzięcia Związku to:

 • ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy,
 • telefonizacja gmin związkowych,
 • budowa Zakładu Utylizacji z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
 • wspólna promocja gmin i całego regionu karkonoskiego.

Utworzenie Związku Gmin Karkonoskich dało możliwość zdobycia na realizację inwestycji pozabudżetowych środków finansowych z:

 1. funduszy pomocowych Unii Europejskiej:
 • Phare CBC,
 • Funduszu Spójności,
 • Euroregionu NYSA,
 1. budżetu państwa,
 2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 4. Powiatu Jeleniogórskiego.