Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″XXIX Sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich″

Janowice Wielkie, 5 czerwca 2017 05:37

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE
W DNIU 13 CZERWCA 2017 ROKU (WTOREK) o godz. 10:00 
W SALI KONFERENCYJNEJ WIEŻY WIDOKOWEJ W RADOMIERZU
odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich,
której porządek obrad przedstawia się następująco:


 

1.Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja o podjętych uchwałach na XXVII sesji Rady Gminy.
6.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
1) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowice Wielkie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2016.
2) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie w sprawie zaprezentowanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
3) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowice Wielkie za rok 2016.
4) Przedstawienie opinii Składu Orzekającego we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Janowic Wielkich.
5) Dyskusja.
6) Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowic Wielkich z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2017 rok.
7.2 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Komarno.
7.3 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na przyłączenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 przy ul. 1 Maja w Janowicach Wielkich. 
7.5 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym.
7.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego dotyczącego powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego na utrzymaniu w sezonie letnim 2017 zieleni
przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
7.7 w sprawie aktualności ” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie.
8.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 roku.
9.Interpelacje, wnioski, zapytania Radnych. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Radnych.
10.Sprawy różne.
11.Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
12.Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
13.Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
w Janowicach Wielkich
/-/ Paweł Pawłowicz